Volby do Evropského parlamentu jsou tady, volí se v pátek i sobotu
Profilovka
07. 06. 2024.

Zlín – Ve dnech 7. a 8. června 2024 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Volební místnosti se otevřou v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR.

Volební místnosti

Volební místnosti jsou zpravidla totožné s volebními místnostmi jako při posledních volbách v lednu 2023. Mění se umístění volebních místností:

-       č. 1, nově bude na detašovaném pracovišti MMZ, v zasedací místnosti, Zarámí 4421,

-       č. 3 a 4, nově bude ve Víceúčelovém objektu Kvítková, v sále a místnosti klubu seniorů, Kvítková 7176,

-       č. 44, nově bude ve II. segmentu, dvorním traktu, místnost Odboru městské zeleně, Středová 7154,

-       č. 52, nově bude v Klubu seniorů Zlín – Podhoří, v místnosti klubu seniorů, Svat. Čecha 516, Zlín - Prštné (jiný vchod),

-       č. 70, nově bude v prodejně ochranných pomůcek CARPO CZ, Cecilka 125, Zlín - Příluky

-       č. 72, nově bude v Multifunkčním objektu Kudlov, v sálu, Václavská 185, Zlín - Kudlov. 

Voliči budou informováni v Oznámení o době a místě konání voleb na úřední desce Magistrátu města Zlína a na výlepových plochách. Informace o volební místnosti také naleznou na doručovací obálce s hlasovacími lístky.

Volič

Voličem je občan města Zlína za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb ve městě přihlášen k trvalému pobytu. V případě změny trvalého pobytu po 28. dubnu 2024 je nutné předložit okrskové volební komisi potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů z předchozího místa trvalého pobytu.

Dále je voličem občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je nejpozději od 24. dubna 2024 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území města a je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.

Volič ve volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem anebo cestovním průkazem, jinak mu nebude hlasování umožněno. Občan jiného členského státu tak učiní např. průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Pokud volič nemá platný občanský průkaz nebo mu končí platnost před termínem voleb, ztratí ho nebo mu je odcizen, může k hlasování využít platný cestovní pas. Nemá-li ho, pak má možnost požádat o vydání občanského průkazu  ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů. Správní poplatek je 500 Kč, žádost je třeba podat nejpozději 1. června 2024. U vyřízení občanského průkazu do 24 hodin pracovního dne je převzetí možné pouze v Praze na pracovišti Ministerstva vnitra ČR. Ve dnech voleb (během doby hlasování) bude na pracovišti občanských průkazů ve Zlíně, Prštném, L. Váchy 602, možnost převzít již vyhotovený občanský průkaz nebo cestovní pas pro voliče, kteří o vyřízení dokladu požádali dříve. Bližší informace je možné získat na telefonním čísle 577 630 616.

Voličské průkazy

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Písemná žádost o voličský průkaz musí být doručena na adresu Magistrátu města Zlína, evidence obyvatel, L. Váchy 602, Zlín, Prštné, nejpozději do 31. května 2024. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.

Pokud žádá volič o vydání voličského průkazu osobně, vypíše připravený formulář na ohlašovně, evidence obyvatel, pracoviště Zlín, Prštné, L. Váchy 602. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do 5. června 2024 do 16 hod.

Voličský průkaz lze vydat jen žadateli nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej úřad voliči zašle.

Hlasovací lístky

Voliči obdrží nejpozději do 4. června 2024 hlasovací lístky spolu s informací o způsobu hlasování. Voliči, kteří v době roznášení hlasovacích lístků nebudou k dosažení, nemají dostupnou nebo dostatečně označenou poštovní schránku, takže jim nebudou moci být předány hlasovací lístky, mohou o ně požádat okrskovou volební komisi ve volební místnosti.

Hlasování do přenosné schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Magistrát města Zlína, Odbor občansko-správních agend, pracoviště evidence obyvatel, L. Váchy 602, Zlín – Prštné, telefon 577 630 765 nebo 577 630 766 a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena, příp. chce hlasovat na voličský průkaz.

Možnost volit v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Voliči s trvalým pobytem ve městě Zlíně mohou hlasovat ve zdravotnických a obdobných zařízeních na území města pouze na voličský průkaz. Toto se nevztahuje na voliče v zařízení, které se nachází ve stejném volebním okrsku, ve kterém má volič trvalý pobyt.

Bližší informace k volbám naleznete na www.zlin.eu. Výsledky hlasování budou zveřejněny až po uzavření všech volebních místností v rámci EU.

 

Foto: fb  European Parliament

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image